Categories
First Pokemon

First Pokémon game: Pokemon Yellow Favorite gen: Johto/Kalos

First Pokémon game: Pokemon Yellow
Favorite gen: Johto/Kalos
Favorite spin-off: Pokemon GO
Favorite type: Dark
Favorite Pokémon: Umbreon
😁